คสพท.กทม.1

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

Monday, 21 January 2013 03:03

การแก้ไขเกียรติบัตร "หนึ่งแสนครูดี"

 ประกาศ ผู้ได้รับเกียรติบัตรหนึ่งแสนครูดีทุกท่าน หากประสงค์จะแก้ไขชื่อสกุลในเกียรติบัตร ขอได้โปรดส่งเกียรติบัตรตัวจริง พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ ที่มีชื่อของท่านที่ถูกต้อง มาที่คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 (สพม.1 พญาไท) โดยด่วน!!!! เพื่อจะได้รวบรวมและนำส่งแก้ไขต่อไป หรือ ส่งด้วยตัวเอง โดยส่งเกียรติบัตรพร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ ไปยังสำนักยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพ (หนึ่งแสนครูดี) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร. 02-2814843